MED HJÄRTA FÖR

Hållbarhet

det här är vi

Hållbarhet

MED HJÄRTA FÖR

Hållbarhet

sÅHÄR

ARBETAR VI MED

HÅLLBARHET

Med hållbarhet som hjärtefråga vill vi såklart berätta hur vi arbetar med det. Vi vet att vi inte är bäst men tror att vi steg för steg kan göra skillnad. Vår ambition är att ständigt bli bättre och utvecklas. För att enkelt kunna beskriva vårt hållbarhetsarbete har vi kategoriserat det i sex olika områden. 

MATERIALVAL

AVFALL

SOCIAL HÅLLBARHET

ENERGI

CERTIFIERING

CIRKULÄR EKONOMI

MATERIALVAL

I grund och botten är vår råvara, kartong, ett förnybart material. Kartongen kommer från skogen och kan återvinnas eller komposteras. Trots detta påverkar framställningen av kartonger miljön negativt. Vi ställer höga miljö- och kvalitetskrrav på det råmaterial vi använder för att minmera vår påverkan. För att vara säkra på materialets ursprung så arbetar vi i så stor utsträckning som möjligt med nordiska pappersbruk som satsar på hållbar utveckling. På så sätt vet vi att de material vi använder lever upp till svenska lagar och regler på miljöområdet samt att det gynnar vår inhemska skogsnäring. Att köpa svensk kartong minimerar även de transporter vi har för vårt råmaterial.

Vi kan erbjuda våra kunder FSC märkt kartong. FCS står för Forest Stewardship Council och är en oberoende internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar och de råvaror som har skogen till källa.

För de tryckfärger vi använder har vi under flera år haft ett substitutionsprogram där vi succesivt bytt ur vårt sortiment till livsmedelgodkända färger med mindre miljöpåverkan. Detta utan att försämra vår kvalitet.

 

ENERGI

Vår verksamhet är beroende av energi. Därför arbetar vi både med den typ av energi vi köper in samt hur vi använder den. Den energi vi köper in och använder oss av är förnybar energi från vår lokala leverantör Umeå Energi. För att minska vår förbrukning gör vi flera åtgärder. Som till exempel har vi har LED-belysning i samtliga utrymmen med automatisk släckning och energieffektiv ventilation med värmeväxlare i våra lokaler.

Vi har även investerat i en energisnål befuktningsanläggning. Förutom att energiförbrukningen för befuktning minskar med ca 30% så förbättras också vår produktionsmiljö oavsett årstid och väder. Till sist försöker vi även arbeta med våra transporter och tjänsteresor där vi väljer el eller hybridbilar framför fossildrivna bilar. Genom att lagerhålla förpackningar till våra kunder kan vi minska ner antal tillverkningstillfällen och leveranser av råvaror. Färdiga produkter optimeras dessutom för att inte transportera luft.  

AVFALL

När det kommer till avfall så är det första steget att minimera fel i vår produktion. Här strävar vi efter att undvika kassationer och onödig materialanvändning. Vid inkörning av nya produkter har vi rutiner för att ställa om produktionen med minsta mängden materialanvändning. Vi kan också stoltsera med ytterst få reklamationer vilket vi endast kan uppnå om vi håller en hög kvalitet på våra produkter. Vi har under lång tid arbetat med att minimera spill. Genom avancerad konstruktionsplanering får vi även ut mesta möjliga från det råmaterial vi använder. Vi gör även kontinuerliga investeringar i nya maskiner och teknik som ytterligare förbättrar våra produkter. De senaste investeringarna har fokus på att minimera slöseri med material samt att vi kan i högre grad återvinna våra råvaror till förnybara råvaror.

Umpac är naturligtvis anslutna till FTI, förpacknings och tidningsinsamlingen. Vi rapporterar även de mängder av kartong, well och plast vi använder till Naturvårdsverket. Det gör att våra kunder kan vara trygga i att sorteringen av våra produkter sker enligt gällande svensk lag och enligt branschens riktlinjer.

CERTIFIERING

Vi är oerhört noga med det miljö- och kvalitetsansvar vi har och därför har vi valt att certifiera oss inom ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö). Umpac har som vision att skapa hållbara förpackningar som bär våra kunders värde. För att leva upp till detta är dessa certifieringar trygga och viktiga för både oss och våra kunder.

sOCIAL HÅLLBARHET

Social hållbarhet handlar om att skapa positiva förutsättningar som gynnar människor och främjar ett rättvist samhälle. Vi står för mänskliga rättigheter, respekt för arbetsrättslagar och miljöskydd samt socialt ansvar. Umpac strävar efter mångfald på arbetsplatsen där alla ska känna att de kan höra hemma hos oss. Våra medarbetare är det viktigaste vi har på Umpac och det är därför naturligt för oss med ett extra engagemang för goda arbetsförhållanden och trivsel. Umpac samarbetar även med Umeå Kommun inom social hållbarhet.

För att ta ansvar för hela värdekedjan försöker vi alltid välja leverantörer med samma sunda värderingar och förhållningssätt och i sin tur även påverka våra leverantörer att göra detsamma. Vi har redan idag en hög standard men strävar ständigt efter ytterligare förbättring.

CIRKULÄR EKONOMI

Cirkulär ekonomi är motsatsen till det linjära och innebär att man försöker utnyttja resurser så länge som möjligt för att sedan återanvända och återvinna istället för att kasta. För oss är en cirkulär ekonomi viktigt och vi jobbar ständigt med att försöka kretsloppsanpassa vår verksamhet. Arbetat med cirkulär ekonomi börjar för oss redan vid konstruktionen av en förpackning där vi optimerar förpackningen så att det används så lite material som möjligt och ser till att den är effektiv att producera i vår produktion så spill ifrån produktionen minimeras. Vår främsta råvara, kartong, är dessutom ett material som kan återvinnas flera gånger.

Vår ambition är att ständigt bli bättre och under 2022/2023 deltar Umpac i programmet CEBANS där vi påbörjat arbetet att ställa om till en cirkulär affärsmodell.

Kontakt

Följ oss

© 2023 Umpac AB

Kontakt